Opgaver til filmen “Det danske sprog”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad sproget betyder i dagligdagen og hvordan forskelligt sprogbrug opfattes på forskellig måde, afhængig af hvem man er og hvilken baggrund man har. 

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der sætter fokus på brugen af IT.

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet –

 

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter,

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter,

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter,

Se mere her.

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er, at elever diskuterer hvordan deres eget sprogbrug påvirkes af andre og hvordan de opfatter andres sprogbrug.

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “Det danske sprog” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “dobbeltcirkler” til uddybende begrundelser.  

Forslag til undervisningsaktivitet

1.Inden filmen “frivillighed” vises:

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om det danske sprog som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord i filmen
 • Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere: 
 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor dit/jeres sprogbrug er vigtigt.
 • Tænk på dit eget sprogbrug. Hvor er forskellen mellem det, dine forældres, dine bedsteforældres? 
 • I hvilke situationer justerer (ændrer) du dit normale sprogbrug – og hvorfor?

Vis filmen

 

Kooperativ læringsaktivitet “dobbeltcirkler” – sådan gør I:

Se evt. en kort film om hvordan aktiviteten foregår her

Dobbeltcirklen er velegnet, når flere emner skal debatteres og når mange skal sige noget på samme tid. Den intime ansigt-ansigt opstilling opstilling skaber fokus for eleverne, der får mange informationer fra mange forskellige. Dette gør aktiviteten til en anderledes læringsoplevelse og skærper kravene til hukommelsen.

Strukturen er også en god “class builder”, hvor eleverne får et øget kendskab til hinanden. Det foregår således:

Trin 1

Halvdelen af eleverne former en cirkel. De vender ryggen mod cirklens centrum. Den anden halvdel af eleverne danner nu en cirkel udenom den første cirkel. Eleverne i den yderste cirkel står med ansigtet mod dem, der står i indercirklen.

Trin 2

Læreren stiller et spørgsmål.

Trin 3

Partnerne (de to elever) diskuterer i den aftalte tid (læreren styrer tiden)

Trin 4

Partnerne siger tak for snakken. Ydercirklen rykker nu 1 person til venstre.

Trin 5

Læreren stiller nu et nyt spørgsmål og lader eleverne diskutere med deres nye partner.

Trin 2-5 gentages til læreren ikke har flere spørgsmål eller aktiviteten skal stoppe.

Forslag til lærerstillede spørgsmål

(lav selv flere – eller lad eleverne lave dem)

 • Forklar det ord og begrundelse fra filmen som du er mest enig i.
 • Forklar det ord og begrundelse fra filmen som du er mest uenig i.
 • Forklar det ord du bruger i dit normale sprog som du sætter mest pris på / er vigtigt for dig.
 • Forklar det ord du bruger i dit normale sprog som du tror er det, den der står over for dig synes er vigtigst / sætter mest pris på.
 • Forklar det ord ud bruger i dit normale sprog som du tror er det, den der står over for dig vil tage størst afstand fra / finde mest anstødeligt.
 • Forklar hvilket ord du bruger i dit normale sprog som du tror dine forældre sætter størst pris på.
 • Forklar hvilket ord du bruger i dit normale sprog som du tror dine forældre finder mest anstødeligt / tager afstand fra.
 • Forklar hvornår du ændrer ændrer dit sprog.
 • Hvad betyder kropssprog, intonation, stemmeføring for din opfattelse af en andens sprogbrug.
 • Beskriv en situation hvor du fandt andres sprogbrug anstødeligt.
 • Forklar hvad det danske sprog betyder for dig.
 • Nogle uddannelser underviser på engelsk og ikke dansk – hvad er der godt / dårligt ved det i dine øjne.
 • Synes du det er vigtigt at vi i Danmark har et fælles sprog – og hvorfor?

TIPS OG TRICKS til dobbeltcirkler:

 • Cirklerne kan dannes ud fra allerede eksisterende teams / par.
 • Spørgsmålene skal lægge op til lange svar hvor eleverne skal diskutere og forklare.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback 

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Fremstilling

Niveau F

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen

Niveau E

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Niveau D

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Niveau C

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er, at elever diskuterer hvordan deres eget sprogbrug påvirkes af andre og hvordan de opfatter andres sprogbrug.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “frivillighed” vises:

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om det danske sprog som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord i filmen
 • Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere: 
 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor dit/jeres sprogbrug er vigtigt.
 • Tænk på dit eget sprogbrug. Hvor er forskellen mellem det, dine forældres, dine bedsteforældres? 
 • I hvilke situationer justerer (ændrer) du dit normale sprogbrug – og hvorfor?

Klassens ordbog

De fleste elever er vant til at bruge onlineordbøger. Hurtigt og nemt kan man få betydninger og stavemåder på de ord, man slår op.

De officielle ordbøger er naturligvis neutrale og fortæller således ikke noget om hvordan ord, brugen af ord eller sprogbrug kan påvirke de mennesker der siger eller hører dem.

Denne aktivitet går ud på at eleverne sammen skal lave en ordbog. Ud fra filmen og førlæsningsaktiviteten udarbejder eleverne hver især nogle ordbogsopslag som de lægger på klassens interaktive opslagstavle / intranet eller hjemmeside – det bestemmer læreren.

 

Brug Padlet

Brug fx padlet.com til dette – den er bl.a. i skoletube-pakken, men er også gratis at anvende for både undervisere og elever). Du kan se mere om hvad Padlet er her: https://treat.au.dk/digitale-varktojer/padlet – og en video her:  (liste over tutorials på Youtube)

Opgaven kan løses i grupper eller enkeltvis. Der kan undervisningsdifferentieres ved at læreren vurderer, om alle elever skal skrive ordbogsopslag, hvor langt det skal være – og/eller om det fx kan være indtalt som en lydfil.

 

Forslag til elevaktivitet

 • Lad eleverne slå nogle af ordene fra filmen op på www.sproget.dkSnak med dem om hvordan et ordbogsopslag er opbygget. Her er fx ordet “byrde” slået op: https://sproget.dk/lookup?SearchableText=byrde
 • Lad eleverne vælge 2 ord fra filmen. Lad dem slå dem op på sproget.dk og finde betydninger og stavemåder.
 • Lad eleverne skrive en tekst til hvert ord – ikke om ordets betydning – men om hvordan det ord påvirker dem – hvad deres opfattelse af det ord er. Eleverne bør komme omkring forskellige forklaringer her, bl.a. om ordet påvirker dem forskelligt afhængigt af situationen eller hvordan det bliver sagt (den der siger ordet siger det med et bestemt kropssprog eller udtalelsesmåde.
 • Gentag punkt 3, blot med 2-3 ord eleven selv vælger. Det bør være ord som eleven lægger særlig meget vægt på i sin daglige sprogbrug.

Når ordbogsopslagene er færdige, lægger eleverne dem på klassens interaktive opslagstavle (padlet fx) eller andre online-steder, skolen har adgang til. Det vigtigste er, at alle blogindlæg samles ét sted, hvor eleverne kan tilgå dem alle.

Kommentarer og ytringer på nettet

Når alle ordbogsopslag er uploadet, læses de af lærer og elever. Læreren beslutter om der skal være en diskussion af ordbogsopslagene på klassen eller i de teams, eleverne er i.

Læreren kan også beslutte om næste øvelse for eleverne er at kommentere på klassekammeraternes ordbogsopslag eller om aktiviteten stopper her.