Opgaver til filmen “Ligestilling mellem kønnene”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad ligestilling betyder i dagligdagen og hvordan ligestilling påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter, der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.  

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål – sociologi

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

5. bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

5. anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter.

5. indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Se mere her

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden..

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er, at eleverne kan diskutere og sætte ord på, hvad ligestilling som begreb og rettighed betyder for dem i deres dagligdag og deres liv som borgere i Danmark.

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger, der kommer til udtryk i filmen “Ligestilling” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “Mødet på midten” til uddybende begrundelser. 

Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

samfundsfag

Inden filmen “Ligestilling” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om Ligestilling, som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen- og tekstens emne både før, under og efter, de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklare 3-5 vigtige ord fra filmen (valgt af læreren på forhånd)

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor ligestilling er vigtigt.
 • Tænk på, om der er ligestilling for alle i Danmark – er der det?

Vis filmen

 

Kooperativ læringsaktiviter “Mødet på midten og Ordet rundt” – sådan gør I

Før eleverne går i gang med denne opgave, kan de evt. repetere og se filmen igen: I denne opgave handler det om at tage stilling og give en begrundelse. Opgaven foregår således:

 

Møde på midten

Denne struktur kan bruges til meget forskelligt, fx at opsummere, løse problemer, fortolke eller finde på noget helt nyt. Når man er færdig, står teamets bedste ideer eller konklusioner sort på hvidt.

Forberedelse: Hvert team får udleveret et eller flere A3-ark, som har et felt til hvert teammedlem samt et fælles felt i midten.

Trin 1

Læreren stiller opgave eller spørgsmål. Se forslag til spørgsmål efter trin 5 i denne guide.

Trin 2

Alle teammedlemmer skriver i deres eget felt så mange svar, som de kan nå indenfor tidsrammen.

Trin 3

Teamet starter en “Ordet rundt” med, at teammedlem 1 forklarer sit første svar.

Ordet rundt

Denne struktur er meget simpel. Den kan anvendes til alt fra repetition til brainstorming og evaluering. Det er en enkel måde, hvorpå man kan få alle til at bidrage med svar, ideer eller længere indlæg.

Trin 1

Trin 2 Læreren giver emne eller opgave med mange mulige svar.

Efter tur giver teammedlemmerne deres svar.

Trin 4

Hele teamet diskuterer svaret. Hvis teamet er enige om, at svaret er godt, skriver team-medlem 1 en fælles formulering af dette svar i midterfeltet.

Trin 5

Team-medlem 2 forklarer sit første svar.  Osv. Der fortsættes med “Ordet rundt” til alle svar er diskuteret.

 

Forslag til spørgsmål – taget fra filmen

 • Handler ligestilling både om kvinders og mænds rettigheder – eller mest kvinders?
 • Bør det hedde “ligestilling” eller “kønsligestilling”?
 • Hvordan kan man løse de udfordringer med ligestilling i nattelivet som Lior Foighel beskriver? (den billige pige – seje fyr).
 • Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Hvor ser du den største udfordring – er det fx inden for køn, etnicitet, kultur eller noget helt andet?
 • Lior Foighel siger, at den største udfordring for ligestilling er, at nogle ikke anerkender, at der er en udfordring. Hvad kan man gøre ved det?
 • Oplever du udfordringer omkring ligestilling i din hverdag – fx på arbejde, i skolen eller i fritiden – og hvad kan du selv gøre ved dem?
 • Find selv på flere – eller lad eleverne være med til at formulere nogle åbne spørgsmål under “førlæsnings-aktiviteten”.  

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback 

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Kommunikation

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad ligestilling betyder i dagligdagen og hvordan ligestilling påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

dansk

Før-læsningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om ligestilling, som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen- og tekstens emne både før, under og efter, de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor frihed er vigtigt.
 • Tænk på din egen ligestilling. Hvordan oplever du den i hverdagen?

Forslag til elevaktivitet – lav et indslag til Radioavisen

I denne aktivitet producerer eleverne et indslag til en radioavis. For at være fortrolige med formen kan man høre nogle forskellige – fx DR P1 og sammenligne med DR P3 og en fra en kommerciel kanal, fx NOVA eller en lokalradio. Det kan også være hensigtsmæssigt at gennemgå nyhedskriterierne med eleverne:

Nyhedskriterier

Når man skal udvælge, hvilke nyheder man vil bringe, arbejder man med de såkaldte ”nyhedskriterier”. De mest anerkendte nyhedskriterier er disse:

Aktualitet

Begivenheden skal være indtruffet for nyligt. Om en time (nyheder på nettet), om et døgn (avisen) eller om 14 dage (magasin) er nyheden død.

Væsentlighed

Nyheden skal have betydning for mange tæt på læseren. At indlandsisen på Grønland smelter hurtigere end antaget kan være en vigtigere nyhed for den europæiske befolkning, end at en sjælden bille i Sydamerika er uddød.

Identifikation

Nyheden skal berøre os. Vi skal kunne indleve os og føle med de berørte mennesker. Nyheden om at indlandsisen smelter hurtigere end antaget, skal knyttes til de berørte mennesker.

Konflikt

Nyheden skal rumme konflikt mellem forskellige parter. Også klimaproblemerne rummer interessekonflikter mellem regeringer, ministerier, private virksomheder, forbrugere og miljøaktivister.

Overraskelse

Nyheden skal være overraskende.

En nyhed med overskriften ”Klimaforandringerne er afblæst” vil være en stærk nyhed, men mindre kan også gøre det.

Indslaget skal handle om en af de ligestillingsproblematikker der nævnes i filmen.

Lydindslaget kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes.

Herunder er nogle anbefalinger til eleverne samt en skabelon, der kan bruges til at udarbejde et indslag.

 

Anbefalinger til eleverne

Metoder:

I en radioavis er der altid et oplæg – dvs. oplæseren fortæller hvad det kommende indslag handler om. Så kommer selve indslaget, der bl.a. kan indeholde interviews med forskellige personer.

Det kan være:

 • en udsendt medarbejder, det beretter.
 • en ekspert på området
 • øjenvidne
 • den det er ”gået ud over”
 • debat i studiet over emnet

Mellem hvert indslag er et kort nedlæg – her læser oplæseren en slags konklusion eller perspektivering af nyheden, der afslutter denne og danner overgang til næste indslag.

Opskriften for et indslag i en radioavis er derfor: 

 • Oplæg
 • Indslaget
 • Nedlæg – nyt oplæg
Når I har lavet et indslag, så gør følgende:
 • Øv på oplæsningen
 • Prøv – hvor lang tid tager det ?
 • Prøv at optage på computeren.
 • Indtal indslaget.  

Teknik

Til dette arbejde kan I bruge det program, I almindeligvis bruger til at redigere lyd med og som I kender. Hvis I ikke har sådan et, så brug ”audacity”. (søg og download).

I skal mindst bruge:

1 bærbar

1 mikrofon

Evt. en mobil der kan optage lyd

 

Krav til jeres radioavis:

Det skal lyde som en almindelig radioavis.

Det skal være så godt som muligt – ingen øhh’er og bøhh’er osv. Skriv ned på forhånd.

Udsendelsen skal være redigeret, så I kan afspille den i sin helhed.

Der må gerne være en ”jingle” – lidt musik i starten og slutningen der markerer, at nu starter og slutter indslaget.

 

Skabelon til indslag:

Oplæg:

Speaker oplæser følgende: (hvad handler indslaget om?).

 

Indslaget:

Nyheden, metoden (se forrige side)

Nedlæg: