Opgaver til filmen “Frihed”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad frihed betyder i dagligdagen og hvordan forskellige former for frihed påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark. 

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.

Dokumenter til download

Samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt
grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres
holdninger og argumenter.

5. indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag
og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og
argumenter.

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige
informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende
forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige
sammenhænge.

Se mere her

 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad frihed betyder for dem i deres dagligdag og deres liv som borgere i Danmark.  

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “Det danske sprog” (ca. 5. min), samt bruge CL-aktiviteten “dobbeltcirkler” til uddybende begrundelser.  

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “frihed” vises

 • Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frihed som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den. 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være: 

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor frihed er vigtigt.
 • Tænk på din egen frihed. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?Vis filmen

 

Kooperativ læringsaktivitet “handlingskort” – sådan gør I:

Før eleverne går i gang med denne opgave, kunne de se filmen igen. I denne opgave handler det om at tage stilling og give en begrundelse. Opgaven foregår således:

 1. Læreren inddeler klassen i teams / grupper.
 2. Gruppen vælger en spilleder. Denne kan også udpeges af læreren. Spillederen har til opgave at styre diskussionen og spørge de enkelte gruppemedlemmer om deres holdninger.
 3. Handlingskortene herunder klippes ud, blandes og vendes om.
 4. Gruppens medlemmer skiftes til at trække et kort. Den der trækker, skal også svare først – derefter går det i urets retning. Alle skal have svaret på mindst 4 kort. Bliv ved, indtil alle kort er brugt.
 5. Når man får et spørgsmål, skal man svare – og derefter give en begrundelse for svaret. Spillederen skal sikre at den der svarer først får tid og ro til dette.
 6. Der er nu fri debat i gruppen. Hvis ingen lægger ud, spørger spillederen en i gruppen. Spillederen er ordstyrer.
 7. Eleverne skal diskutere indtil de kan finde en fælles holdning til spørgsmålet i gruppen. Kan de ikke det, stopper spillederen diskussionen og den næste trækker et handlingskort.
 8. Når gruppen har været alle handlingskort igennem opdeler spillederen kortene i to bunker – én hvor der var enighed om en fælles holdning og én, hvor der ikke var.
 9. Læreren tager nu en klassedebat. De enkelte spilledere fremlægger resultatet af de to bunker og prøver at give en forklaring på hvorfor der var enighed / uenighed.

Handlingskort

Man bør have frihed til at gøre præcist hvad man vil.

Det er i orden at staten kan indskrænke borgernes frihed.

I Danmark er der frihed for alle.


Hvis man føler sig fri, er man fri

 

Frihed er altid et gode.

 

I Danmark kan man ytre sig som man vil

I Danmark er der ingen problemer med frihed.

Frihedsrettighederne er gået for vidt.

Der er forskel på politisk og personlig frihed

Det er for sjældent man kan føle sig fri. 

Jeg er aldrig ufri.


Selvom vi er frie i Danmark er nogen stadigvæk ikke frie.

Frihed er ikke nødvendigvis et “must” i et samfund.

 

Frihed er den vigtigste rettighed for mig som menneske.

 

Hvis nogen ikke føler sig frie – selvom de er det – så er det deres problem.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback

Dansk

Forslag til faglige mål

Kommunikation

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad frihed betyder i dagligdagen og hvordan forskellige former for frihed påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frihed som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den. 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor frihed er vigtigt.
 • Tænk på din egen frihed. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

Lav en kort film

Opgaven er oplagt til pararbejde. Der skal bruges en mobil og en bærbar til redigering.

Når man laver video har man ofte en tendens til at fokusere på det rent tekniske, og der kan gå virkeligt meget tid med redigering osv. Det er ikke meningen her. Der bør bruges så lidt tid som muligt på at redigere og mest tid på at forberede interviewet. Pointen er, at eleverne skal lave så få og så lange optagelser som muligt, så det tager kortest mulig tid at redigere. Fokus er på kvaliteten af indholdet i videoen.

Videoen skal beskrive den problematik fra filmen, der arbejdes med.

Eleverne skal tage udgangspunkt i en af problematikkerne fra filmen og lave en kortfilm om den. Læreren fastsætter en passende længde, fx 3 minutter. Hvordan eleverne behandler problematikken i filmen er op til dem, men de kan fx stille spørgsmål, lave interviews, forklare ord/vendinger osv. i filmen.

Det kan være godt at lave et storyboard først. SmåP.dk har et klar til brug her: https://småp.dk/media/55019/Storyboard.pdf

DR /Skole en fin guide her, hvor du får en masse tips og tricks, samt skabeloner til at arbejde med film. Se siden her: https://www.dr.dk/skole/dansk/tema/lav-din-egen-film 

Skabelonerne er gode som forberedelser til interviewet og kan frit redigeres, så de passer til klassens niveau og den tid, I vil bruge på projektet. Ellers kan filmlinjen.dk anbefales. (http://www.filmlinjen.dk/Public/HowTo.aspx). Her får du en fin guide til filmproduktion.

Til at redigere kan man fx bruge www.loopster.com eller www.magisto.com  (gratis) eller skoletube.dk (MovieCut), hvis din skole har adgang. Mange har også fine videoredigeringsprogrammer liggende på deres bærbare.

Videoen kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes.