Opgaver til filmen “Frisind”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad frisind betyder for dig i som menneske og borger i dagligdagen og hvordan det at leve i et samfund som det danske, der er præget af frisind, både giver en række forpligtelser og nogle udfordringer. 

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.  

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt
grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres
holdninger og argumenter.

5. indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag
og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og
argumenter.

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige
informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende
forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige
sammenhænge.

Se mere her

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad det at være borger i et land som Danmark der er præget af frisind og hvad det betyder for dem i deres dagligdag og for vores forståelse af hvordan vi lever sammen som borgere i Danmark.  

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “frisind”  (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “Vælg fra viften ” til uddybende begrundelser.  

Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “frisind” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frisind som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger.

Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den. 

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord, problemstillinger eller emner fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. 

 

Eksempler på spørgsmål kunne være: 

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor frisind er vigtigt.
 • Tænk på hvad det danske frisind betyder for dig. Hvilke ord vil du sætte på det?

Vis filmen

Den kan ses her på siden.

 

Kooperativ læringsaktivitet “vælg fra viften” – sådan gør I

Denne kooperative læringsstruktur egner sig godt til især til diskussion af holdningsbaseret eller komplekst stof, hvor der både skal argumenteres, tænkes og huskes. 

 

Eleverne er opdelt i teams af 4. Hvert team har et antal kort med spørgsmål til teksten. Spørgekortene kan ses i opgavearket. De kan printes og klippes ud.

Trin 1

Elev 1 holder spørgekortene i en vifte foran sig og siger: “Vælg et kort!”

Trin 2

Elev 2 tager et kort, læser spørgsmålet højt og giver 15-20 sekunders tænketid.

Trin 3

Elev 3 svarer nu på spørgsmålet

Trin 4

Elev 4 giver feedback til elev 3. Det kan være hjælp til formuleringer men også tilføjelser til elev 3’s svar efter behov – og gerne anerkendelse/ros. 

Trin 5

Rollerne roterer med uret, så i næste runde er det elev 2, der holder spørgekortene osv.

 

Tips til strukturen

Når elevens vifte med spørgsmål er opbrugt stopper man. Når kortet er brugt lægges det væk. Er der spørgsmål eleverne ikke kan besvare efter at alle har forsøgt tages de op i klassen efterfølgende.

Det kan godt være lidt vanskeligt for eleverne i starten, de skal lige være fortrolige med strukturen, så vær tydelig som lærer med en synlig “opskrift” – skriv fx trinene op på tavlen.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Fremstilling

Niveau F

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen

Niveau E

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Niveau D

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Niveau C

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad frisind betyder i dagligdagen og hvordan begrebet frisind påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frisind som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor frisind er vigtigt.
 • Tænk på din egen frisind. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

Opgave – skriv et essay

Opgaven til eleverne er at skrive et essay med “frisind” som overordnet emne.

Baggrundsviden for eleverne

Oplægget til opgaven er filmen om frisind. Mere om emnet “frisind” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/frisind/

 

Hvad er et essay?

Et essay på mange måder en slags fri tekst hvor han/hun er nysgerrig på emnet og går ind i en slags debat eller samtale med sig selv for at undersøge forskellige vinkler på emnet. Forfatteren reflekterer over et emne og forsøger at beskrive og indramme det. Forfatteren går i teksten på jagt efter en indsigt eller sandhed (svar eller løsninger) om det emne, man skriver om. Et essay kan godt lyde lidt som en tankestrøm, hvor forfatteren på en måde tænker højt og forsøger at besvare sine egne spørgsmål, man skrive-tænker. (Kilde: indidansk.dk og skrivopgave.dk)

 

Find mere om essay og hvordan de skrives her: https://indidansk.dk/essay-skrive og her: 

https://skrivopgave.kk.dk/artikel/essay – hvor du også kan finde en skabelon til et essay.

 

Opgaven kan formuleres helt åbent – skriv et essay om frisind…. Men man kan også indsnævre det og lade eleverne beskrive forskellige dele af begrebet. I filmen nævner interviewpersonerne mange forskellige vinkler på frisind – fx:

– At frisind betyder “retten til at være som jeg vil”

– At frisind kræver at man vil forsvare andres ret til at være som de vil.

– At frisind kan tage overhånd eller nogle gange er for “let” en begrundelse.

– At Danmark er verdensberømt for sit frisind, fx i forhold til pornoens frigivelse eller registrerede partnerskaber.

– At frisind medfører rettigheder – og forpligtelser.

– ….. lav selv flere med eleverne.

 

Andre muligheder for evaluering / respons

I en traditionel evaluering vil eleverne aflevere essayet til underviseren, der bedømmer det og giver feedback. Man kan overveje flere former – fx at eleven læser sit essay højt i teams / på klassen og modtager feedback, at eleverne læser hinandens essays og giver feedback – eller skriver videre på dem / retter i dem. Eleverne kan også indtale deres essays som en lydfil som andre elever hører og giver feedback på.