Opgaver til filmen “Frivillighed”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad frivillighed betyder i dagligdagen og hvordan frivillighed indgår som en del af danskernes liv, hverdag og kultur.

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der sætter fokus på brugen af IT.

Dokumenter til download

Samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter.

5. bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter.

5. anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter.

5. indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Se mere her

 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er, at elever udarbejder mulige forklaringer på og kan diskutere, hvordan begrebet “frivillighed” indgår i deres egen hverdag og den måde, det danske samfund er opbygget på.

I aktiviteten skal elever elever bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “Frivillighed” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “Svar-Bazar” til uddybende begrundelser.

Forslag til undervisningsaktivitet


1.Inden filmen “frivillighed” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frivillighed som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter læsningen.

Vælg en førlæsningsaktivitet som fx at lade eleverne skrive ned, hvad de allerede ved om emnet, kender til det, eller har erfaring med. Alternativt kan de interviewe hinanden eller bare tænke i stilhed. Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så at hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger.

Underviseren kan fx spørge om (på klassen eller til de enkelte teams):

● Hvad forbinder I med titlen?

● Lav en brainstorm over, hvad der skal til for at være frivillig.

● Hvad er frivillighed?

 

Vis filmen

 

Kooperativ læringsaktivitet “Svar-Bazar” – sådan gør I

(Se evt. en kort film om hvordan aktiviteten foregår her:

Trin 1

Eleverne skal sidde i teams af 3-4. Sammen, eller på klassen ser de filmen og snakker kort om den.

Eleverne cirkulerer i klassen og finder en partner, som ikke er fra deres eget team.

Trin 2

Elev 1 stiller elev 2 et spørgsmål fra opgavearket.  Elev 2 svarer, hvis han kan, hvorefter elev 1 skriver svaret på sit opgaveark. (Hvis han ikke kan svare, prøver man med et af de andre spørgsmål.)

Opgavearket kan findes her: https://ishr.site/jxhm 

Trin 3

Elev 2 tjekker og skriver sine initialer ud for svaret.

Trin 4

Nu stiller elev 2 et spørgsmål, som 1 besvarer.  2 skriver svaret, og 1 skriver sine initialer

Trin 5

Partnerne takker, siger farvel, signalerer (ved at række hånden i vejret) at de er ledige  og finder en ny makker.

Trin 6

I det nye par stilles andre spørgsmål fra arket. Der svares, skrives under, takkes og siges farvel.  

Trin 7

Der fortsættes på samme måde, til opgavearket er fyldt op med svar fra forskellige elever i klassen. Når en elev har alle svarene, sætter han/hun sig – men kan stadig spørges af de andre. 

Trin 8

Eleverne går tilbage til deres teams og sammenligner svarene på deres opgaveark. Hvis de ikke kan blive enige om et svar, rækker de alle 4 hånden i vejret for at få lærerens hjælp.

 

TIPS OG TRICKS til Svar-Bazar

  • Husk, at så mange svar/løsninger som muligt skal være fra forskellige kammerater. Læreren kan lægge bindinger ind på elevernes interaktion; de skal først opsøge elever af modsatte køn, de skal først opsøge elever, de ikke ser i fritiden, de må ikke opsøge elever med samme farve trøje osv.
  • Sæt tid på. Det øger motivationen.
  • Hvis eleverne ikke kender et svar, siger de det åbent. Måske kan de løse en af de andre opgaver.

Evaluering

Når opgaverne er løst, og elever har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at eleverne evaluerer og diskuterer besvarelserne med deres sidemakker eller team, hvis de sidder i en gruppe. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer:

Kravet kan være, at alle spørgsmål skal være besvaret, og at elever i gruppen er enige om den korrekte løsning. Ved uenighed spørger de underviseren om hjælp. Mens elever evaluerer, bevæger du dig rundt i klassen og observerer, hvordan de samarbejder og taler om opgaverne. Det giver dig mulighed for at finde ud af, om der er generelle faglige svagheder, som du skal tage fat i. Denne formative evaluering er fremadrettet mod underviserens kommende praksis. 

Et eksempel på en summativ evaluering er at de rigtige svar gennemgås, og elever retter selv deres fejl, hvis de har nogle.

Dansk

Forslag til faglige mål

Fremstilling

Niveau F

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen

Niveau E

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Niveau D

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Niveau C

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er, at elever udarbejder mulige forklaringer på og kan diskutere, hvordan begrebet “frivillighed” indgår i deres egen hverdag og den måde, det danske samfund er opbygget på.

I aktiviteten skal elever elever bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “Frivillighed” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “Svar-Bazar” til uddybende begrundelser.

Forslag til undervisningsaktivitet

1. Førlæsning – Før filmen “frivillighed” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om frivillighed som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter læsningen.

Vælg en førlæsningsaktivitet som fx at lade eleverne skrive ned, hvad de allerede ved om emnet, kender til det, eller har erfaring med. Alternativt kan de interviewe hinanden eller bare tænke i stilhed. Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så at hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger.

 

Underviseren kan fx spørge om (på klassen eller til de enkelte teams)

  • Hvad forbinder I med titlen?
  • Lav en brainstorm over, hvad der skal til for at være frivillig.
  • Hvad er frivillighed?

2. Lav et blogindlæg

Mange er vant til at læse indlæg på sociale medier. Formen er ofte meget korte tekster med billeder/video (fx Facebook og Instagram-opslag) eller helt ultra-korte beskeder (fx Snapchat). Selv at skrive / udarbejde længere målrettede tekster er noget mange unge ikke er fortrolige med eller har prøvet.

Denne aktivitet går ud på at eleverne laver et blogindlæg. Ud fra filmen og førlæsningsaktiviteten udarbejder eleverne et blogindlæg som de lægger på klassens interaktive opslagstavle eller hjemmeside. 

 

Brug Padlet

Brug fx padlet.com til dette – den er bl.a. i skoletube-pakken, men er også gratis at anvende for både undervisere og elever). Du kan se mere om hvad Padlet er her: https://treat.au.dk/digitale-varktojer/padlet – og en video her:  (liste over tutorials på Youtube) 

 

Hvad er et bloginlæg og hvad indeholder det?

Se en miniguide til inspiration til blogindlæg og struktur her: https://ivaerksaetter.nu/skabelon-blogindlaeg/ eller på:

https://www.freelancetekstforfatter.dk/hvordan-skriver-man-blogindlaeg/#Lav_en_disposition_til_dine_blogindlaeg

 

Elevens blogindlæg bør mindst berøre følgende

  • Hvad betyder frivillighed?
  • Hvor møder du frivillighed som person i hverdagen.
  • Beskriv din egen holdning til det at være frivillig og begrund hvorfor.
  • Skriv hvor du kan se dig selv som frivillig – og hvorfor – og hvor du ikke kan se dig selv som frivillig – og hvorfor. 

Opgaven kan løses i grupper eller enkeltvis. Der kan undervisningsdifferentieres ved at læreren vurderer, om alle elever skal skrive et blogindlæg, hvor langt det skal være – og/eller om det fx kan være indtalt som en lydfil.

Når blogindlæggene er færdige, lægger eleverne dem på klassens interaktive opslagstavle (padlet fx) eller andre online-steder, skolen har adgang til. Det vigtigste er, at alle blogindlæg samles ét sted, hvor eleverne kan tilgå dem alle.

 

Kommentarer og ytringer på nettet

Når alle blogindlæg er uploadet, læses blogindlæggene af lærer og elever. Mange bloggere tillader kommentarer, men mange er stoppet med at tillade dette. De anfører tit, at når de ikke vil tillade kommentarer til deres bloginlæg så skyldes det, at de ofte får ubehagelige kommentarer. Eleverne kender sikkert mange eksempler på influencere eller kendte, der har gjort dette – ellers søg efter “blog lukket pga kommentarer” på nettet – der er mange eksempler.

Læreren kan derfor beslutte om næste øvelse for eleverne er at kommentere på klassekammeraternes blogindlæg eller om aktiviteten stopper her. Hvordan skriver man så en god blogkommentar? – se en guide her: https://unitate.dk/hvordan-skriver-man-en-blog-kommentar/