Opgaver til filmen “Velfærdssamfund”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad velfærdssamfundet betyder for dig i dagligdagen, og hvordan det at leve i et velfærdssamfund både giver en række rettigheder og nogle forpligtelser.

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter, der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter,

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter,

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter,

Se mere her 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad det at være borger i et velfærdssamfund som det danske betyder for dem i deres dagligdag og for vores forståelse af, hvordan vi lever sammen som borgere i Danmark.

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “velfærdssamfund”  (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “Team-Erklæring ” til uddybende begrundelser.

Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “velfærdssamfund” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om velfærdssamfundet, som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord, problemstillinger eller emner fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

 

Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor velfærdssamfund er vigtigt.
 • Tænk på hvad det danske velfærdssamfund betyder for dig. Hvilke ord vil du sætte på det?

Vis filmen

Den kan ses her på siden.

 

Kooperativ læringsaktivitet “Team-Erklæring” – sådan gør I

Strukturen er en rigtig god hjernevrider, hvor deltagerne hurtigt bevæger sig op på et højt abstraktionsniveau. Forudsætningen for strukturen er at eleverne er opdelt i teams, fx 4 i hver. Eleverne skal have noget papir at skrive på.

Trin 1

Læreren stiller et spørgsmål og giver eleverne mulighed for at overveje det. Se forslag til spørgsmål under “tips til strukturen” lidt længere nede.

Trin 2

Hvert teammedlem skriver sit eget udsagn som svar.

Trin 3

Team-medlemmerne deler deres udsagn med teamet i “Ordet rundt”

 

Ordet rundt

Denne struktur er meget simpel. Den kan anvendes til alt fra repetition til brainstorming og evaluering. Det er en enkel måde hvorpå man kan få alle til at bidrage med svar, ideer eller længere indlæg.

Trin 1

Trin 2

Læreren giver emne eller opgave med mange mulige svar.

Efter tur giver og fremlægger teammedlemmerne deres svar for de andre i teamet.

Trin 4

Teamet diskuterer udsagnene og prøver at nå til enighed. Læreren kan udpege en ordstyrer på forhånd eller eleverne kan på skift være det.

Trin 5

Team-medlemmerne formulerer en fælles team-erklæring.

Trin 6

Teamet deler deres erklæring med medlemmer af andre teams eller med klassen.

 

Tips til strukturen

Den enkelte er forpligtet på at udtale sig i denne struktur, der giver træning i abstrakt tænkning og at formulere sig præcist. Når der skal findes et fælles svar, trænes eleverne i syntese-tænkning. Strukturen fungerer godt, når eleverne kender hinanden godt i de teams eller grupper, de er i og er trygge ved at diskutere med hinanden. Det er vigtigt at snakke med eleverne om, hvordan man argumenterer og diskuterer på en ordentlig måde med respekt for hinanden, og hvordan alle skal kunne komme til orde og se sig selv i det fælles svar.

 

Forslag til spørgsmål (skab evt. flere sammen med eleverne først).

Spørgsmålene tager afsæt i dilemmaer fra filmen. Det betyder at de udfordrer eleverne til at finde løsninger på en problematik, som ikke nødvendigvis er nævnt i filmen, men som fremkommer på grund af den.

 • Et velfærdssamfund som det danske er dyrt. Hvordan finansierer man bedst det danske velfærdssamfund? Gennem skatter, afgifter eller fx brugerbetaling?
 • Nogle ydelser i velfærdssamfundet er helt gratis, fx hospitalsindlæggelse, lægehjælp og uddannelser. Andre ydelser skal man som borger være med til at betale for, fx briller, tandlæge og medicin. Hvilke ydelser burde være gratis og hvilke kunne man godt betale mere for?
 • Hvordan undgår man skattesnyd?
 • Hvad er det vigtigste element i den danske velfærdsmodel?
 • Velfærdssamfundet er bygget op omkring solidaritet og sammenhængskraft? Hvad betyder det?
 • Hvad beskriver bedst det danske velfærdssamfund?

Forslag til lærerstillede spørgsmål (lav selv flere – eller lad eleverne lave dem)

 • Forklar det ord og begrundelse fra filmen som du er mest enig i.
 • Forklar det ord og begrundelse fra filmen som du er mest uenig i.
 • Forklar det ord du bruger i dit normale sprog som du sætter mest pris på / er vigtigt for dig.
 • Forklar det ord du bruger i dit normale sprog som du tror er det, den der står over for dig synes er vigtigst / sætter mest pris på.
 • Forklar det ord ud bruger i dit normale sprog som du tror er det, den der står over for dig vil tage størst afstand fra / finde mest anstødeligt.
 • Forklar hvilket ord du bruger i dit normale sprog som du tror dine forældre sætter størst pris på.
 • Forklar hvilket ord du bruger i dit normale sprog som du tror dine forældre finder mest anstødeligt / tager afstand fra.
 • Forklar hvornår du ændrer ændrer dit sprog.
 • Hvad betyder kropssprog, intonation, stemmeføring for din opfattelse af en andens sprogbrug.
 • Beskriv en situation hvor du fandt andres sprogbrug anstødeligt.
 • Forklar hvad det danske sprog betyder for dig.
 • Nogle uddannelser underviser på engelsk og ikke dansk – hvad er der godt / dårligt ved det i dine øjne.
 • Synes du det er vigtigt at vi i Danmark har et fælles sprog – og hvorfor?

TIPS OG TRICKS til dobbeltcirkler:

 • Cirklerne kan dannes ud fra allerede eksisterende teams / par.
 • Spørgsmålene skal lægge op til lange svar hvor eleverne skal diskutere og forklare.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback 

 

Man kan også bruge en kooperativ-læringsstruktur til evaluering – Karrussel-feedback. Den foregår således (forudsætter at eleven har udarbejdet et produkt, fx en film, en plakat, en radioudsendelse, billede e.lign.)

 1. Teams udstiller deres produkter rundt omkring i lokalet. Hvert produkt har vedhæftet et feedback-ark.
 2. Teams forlader deres eget produkt og roterer med uret til det næste.
 3. I et bestemt antal minutter diskuterer teamet deres reaktioner på det andet teams produkt.
 4. Når tiden er gået, roterer alle teams med uret til det næste produkt, diskuterer og giver feedback. Teammedlem 2 skriver denne gang. Osv.
 5. Teams vender tilbage til eget produkt og diskuterer den feedback, de har fået fra de andre teams.

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Kommunikation

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad velfærdssamfund betyder i dagligdagen og hvordan begrebet velfærdssamfund påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om velfærdssamfund, som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den. 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

Eksempler på spørgsmål kunne være: 

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor velfærdssamfund er vigtigt.
 • Tænk på din egen velfærdssamfund. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?  

Lav et nyhedsindslag til TV-avisen

Opgaven er oplagt til gruppearbejde. Der skal bruges en mobil / tablet og en bærbar / tablet til redigering.

Opgaven er at lave et nyhedsindslag omkring det danske velfærdssamfund til tv-avisen / nyhederne i tv. Aktiviteten er baseret på denne aktivitet hos www.småp.dk – https://småp.dk/film-radio/lav-en-tv-avis  Her gennemgås hvordan produktionen foregår og der er ark til eleverne som de kan udfylde, som gennemgår studie, interview, sted mv. 

Eleverne skal selvfølgelig selv skabe indslaget og kan også være medskabere af problematikken, de vil arbejde med. De kan naturligvis ikke nå at komme hele vejen rundt om emnet, så de må tage udgangspunkt i en problematik, de synes er mest relevant/vedkommende eller som læreren udstikker.

 

Forslag kunne være:

 • Velfærdssamfundets historiske udvikling.
 • Sådan finansieres det det danske velfærdssamfund.
 • Forskellige politiske holdninger til det danske velfærdssamfund. 
 • Gratis eller brugerbetaling? For – imod?
 • Solidarisk betaling eller brugerbetaling?
 • Lighed.

Baggrundsviden for eleverne

Oplægget til opgaven er filmen om velfærdssamfundet. Mere om emnet “velfærdssamfund” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/velfaerdssamfundet . Videnskab.dk har en rigtig god artikel om hvordan det danske velfærdssamfund har udviklet sig – se og læs den her: https://videnskab.dk/kultur-samfund/velfaerd 

Indslaget kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes. Brug evalueringsmetoden “karrussel-feedback” (se foroven under samfundsfag), når eleverne har udarbejdet indslaget og vist det.