Opgaver til filmen “Lighed for loven”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad lighed for loven betyder for dig i dagligdagen og hvordan det at leve i et samfund som det danske som har et mål om lighed for loven, giver en række udfordringer for både samfundet og den enkelte.

Der er to sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter, der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen. 

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,
Niveau E
1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter,
Niveau D
1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter,
Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
Se mere her
 
 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad det at være borger i et land som Danmark, hvor lighed for loven er en grundlovssikret ret, betyder for dem i deres dagligdag og for deres forståelse af hvordan vi med det som udgangspunkt lever sammen som borgere i Danmark.

 

I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “lighed for loven” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “hjørner” til uddybende begrundelser. 
 
Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “lighed for loven” vises:
Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om lighed for loven som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter, de har set den.
Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.
Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:
●    Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
●    Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
●    Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord, problemstillinger eller emner fra filmen.
●    Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:
○    Hvad forbinder I med titlen?
○    Lav en brainstorm over, hvorfor lighed for loven er vigtigt.
○    Tænk på hvad lighed for loven betyder for dig. Hvilke ord vil du sætte på det?

 

Vis filmen
Den kan ses her på siden.
Kooperativ læringsaktivitet “hjørner” – sådan gør I:
Denne struktur er god, når eleverne skal analysere, vurdere og argumentere. Der skal skabes plads i klasselokalet til at eleverne kan gå rundt og stille sig i hjørnerne. Eleverne skal bruge noget papir og noget at skrive med.
Trin 1 -
 Læreren fortæller, hvad de fire hjørner repræsenterer.           
Trin 2
 – Eleverne tænker over, hvilket hjørne, de vil vælge, og skriver deres valg ned.
Trin 3
 – Eleverne går hen i det valgte hjørne.
Trin 4
 – Læreren stiller et spørgsmål.
Trin 5 – Eleverne diskuterer spørgsmålet med en partner i samme hjørne.

Trin 6 – Læreren beder enkelte elever fra hvert hjørne dele deres eller partnerens tanker med hele klassen.

Trin 7 – Med den samme eller en anden partner opsummerer eleverne, hvad de andre elever fra de andre hjørner sagde og konkluderer på det.

 

Tips til strukturen
Det er vigtigt, at eleverne skriver deres valg ned, inden de går hen i hjørnet. Der bør gives lidt tid til dette, så eleverne når at reflektere selv og ikke lader sig influere af de andres beslutninger. Når alle har skrevet ned, beder læreren eleverne om at gå hen i hjørnet.

Forslag til spørgsmål kan ses i opgavearket (skab evt. flere sammen med eleverne først)

 

Evaluering

Når strukturen er færdig, og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af, hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.
Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Fremstilling
Niveau F
Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen

Niveau E
Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen.

Niveau D
Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag

Niveau C
Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag


Kommunikation

Niveau F
Eleven kan anvende it og multimodale medier. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E
Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D
Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau C
Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad lighed for loven betyder i dagligdagen, og hvordan begrebet lighed for loven påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om lighed for loven som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.
Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.
Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

●    Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
●    Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
●    Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.
●    Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper.

Eksempler på spørgsmål kunne være:
○    Hvad forbinder I med titlen?
○    Lav en brainstorm over, hvorfor lighed for loven er vigtigt.
○    Tænk på din egen lighed for loven. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

 

Lav en screencast med eksempler fra virkeligheden.
Opgaven er oplagt til gruppearbejde. Der skal bruges en mobil / tablet og en bærbar / tablet til redigering.

Opgaven er at lave en screencast. Hvis eleverne aldrig har prøvet det før og har brug for en introduktion, så se mere her: https://support.screencast-o-matic.com/hc/en-us/categories/360000025373

Programmet til at lave screencasten ligger online og er gratis på www.screencast-o-matic.com. Der kan optages op til 15 minutter. Det er en god ide at lade eleverne afprøve det først for at teste lyd, videokvalitet osv. Screencasten kan pauses undervejs men man optager. Efter optagelsen kan man downloade den og redigere den yderligere i et videoredigeringsprogram, hvis man ønsker det.

Eleverne vil opleve, at det er svært at snakke tydeligt og have nok materiale. Derfor bør de lave et manuskript med sætninger og stikord, så de ved, hvad de vil sige.

Krav til screencasten:
●    Eleverne skal finde 3 eksempler på “lighed for loven” i virkelighedens Danmark. Det kan være personlige erfaringer eller fra danske medier.
●    Eleverne skal til hvert eksempel forklare og diskutere begrebet “lighed for loven”.
●    Hvert eksempel skal i screencasten understøttes af billeder eller tekst. Det kan fx være fra hjemmesider eller citater / udsagn.
●    Screencasten skal vare mindst 5. minutter.

 

Fremlæggelse og feedback
Afhængig af hvordan denne aktivitet indgår i lærerens overordnede planlægning, kan screencasten fx vises på klassen eller uploades på en lukket kanal på intranet eller lignende, hvor læreren kan give feedback.
Eleverne vil have mange forskellige eksempler og argumentere / diskutere meget forskelligt, hvilket kan bruges i fx klassediskussioner. Eleverne kan også give feedback til hinanden om deres screencasts, fx mundtligt, men de kan også screencaste feedbacken, hvis man vil øve denne aktivitet yderligere.

 

Baggrundsviden for eleverne
Oplægget til opgaven er filmen om lighed for loven. Mere om emnet “lighed for loven” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/lighed-for-loven/. Mere om emnet kan blandt andet findes her:
https://www.dr.dk/skole/lighed-loven
http://www.undervisning.deo.dk/grundskole/danske-vaerdier-i-europa/lighed-for-loven/
https://menneskeret.dk/emner/lov-ret