Opgaver til filmen “Den kristne kulturarv”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad den kristne kulturarv betyder for dig i dagligdagen og hvordan det at leve i et samfund som det danske, der er historisk og kulturelt er præget af den kristne kulturarv, er påvirket af dette.

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen.

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F
1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter,
Niveau E
1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter,
Niveau D
1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter,
Niveau C
1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
Se mere her

Samfund og sundhed

 

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad det at være borger i et land som Danmark der er præget af den kristne kulturarv og hvad det betyder for dem i deres dagligdag og for vores forståelse af hvordan vi lever sammen som borgere i Danmark. 
 
I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “den kristne kulturarv”  (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “quiz og byt ” til uddybende begrundelser. 

 

Aktiviteten er baseret på CL (Cooperative Learning) – i Danmark kaldet “kooperativ læring”. Se mere om det på hjemmesiden.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “den kristne kulturarv” vises:
Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om den kristne kulturarv som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.
Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.
Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:
●    Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
●    Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
●    Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord, problemstillinger eller emner fra filmen.
●    Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:
○    Hvad forbinder I med titlen?
○    Lav en brainstorm over, hvorfor den kristne kulturarv er vigtig for samfundet.
○    Tænk på hvad det danske den kristne kulturarv betyder for dig. Hvilke ord vil du sætte på det?

Vis filmen
Den kan ses her på siden.
Kooperativ læringsaktivitet “quiz og byt” – sådan gør I:
Strukturen er god til at få alle aktiveret, også de mere generte og tilbageholdende. Eleverne bevæger sig rundt imellem hinanden og svarer på spørgsmål med forskellige partnere.
Forberedelse:  Hver elev har et kort med et spørgsmål på. Alle spørgsmål er forskellige. Forslag til spørgsmål er formuleret på opgavearket, men læreren kan selvfølgelig fint redigere og lave sine egne – eller lade eleverne formulere spørgsmål selv, som de efterfølgende går rundt med. Her er det en god ide at læreren giver respons på elevernes spørgsmål inden.

Spørgsmålene til quiz og byt er bevidst formuleret åbne og giver mulighed for disksussion og debat. Giv derfor tid til fordybelse og vurder, hvor mange spørgsmål der er nødvendige og der er tid til.

Strukturen foregår således:
Trin 1
Eleverne rejser sig, går rundt imellem hinanden og finder en partner, der ikke er fra deres eget team. Når de har fundet hinanden hilser de pænt, giver evt. hånd.
Trin 2
Partner A stiller sit spørgsmål.
Trin 3
Partner B svarer.
Trin 4
Partner A spørger igen for et uddybende svar, roser eller giver respons.
Trin 5
Partnerne bytter roller, så B spørger A, og A svarer.
Trin 6
Partnerne bytter kort.
Trin 7
Man siger farvel til partneren, finder en ny partner og starter igen fra trin 2.
Tips til strukturen
Bed eleverne løfte kortet i vejret når de er færdige med at snakke med deres partner og leder efter en ny.
Lad eleverne være med til at formulere spørgsmål.
Lad eleverne hilse på hinanden når de møder en ny partner og sige tak efter samtalen.
Læreren styrer tiden og bestemmer hvornår strukturen er slut. Sæt evt. tid eller antal samtaler på.


Forslag til spørgsmål (skab evt. flere sammen med eleverne først).
Se opgavearket til denne film.

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.
Se eksempler på EMU Samfundsfag her: https://emu.dk/grundskole/samfundsfag/evaluering-og-feedback/evaluering-og-feedback-i-samfundsfag

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Fremstilling
Niveau F
Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen
Niveau E
Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
Niveau D
Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
Niveau C
Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad den kristne kulturarv betyder i dagligdagen og hvordan begrebet den kristne kulturarv påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om den kristne kulturarv som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.
Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.
Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:
●    Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
●    Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
●    Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.
●    Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være:
○    Hvad forbinder I med titlen?
○    Lav en brainstorm over, hvorfor den kristne kulturarv er vigtigt.
○    Tænk på din egen den kristne kulturarv. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

 

Klassens billeder og forklaringer
De fleste elever er vant til at bruge onlineordbøger. Hurtigt og nemt kan man få betydninger og stavemåder på de ord, man slår op. De officielle ordbøger er naturligvis neutrale og fortæller således ikke noget om hvordan ord, brugen af ord eller sprogbrug kan påvirke de mennesker der siger eller hører dem.

Denne aktivitet går ud på at eleverne sammen skal lave en visuel billedordbog. Ud fra filmen og førlæsningsaktiviteten udarbejder eleverne hver især nogle ordbogsopslag som de lægger på klassens interaktive opslagstavle / intranet eller hjemmeside – det bestemmer læreren. Opslagene er en kombination af tekst og billede. Billederne skal være noget, eleverne mener repræsenterer den kristne kulturarv og teksten dertil skal forklare hvorfor de mener det.

 

Baggrundsviden for eleverne
Oplægget til opgaven er filmen om den kristne kulturarvet. Mere om emnet “den kristne kulturarv” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/den-kristne-kulturarv/

Brug Padlet.
Brug padlet.com til dette. Padlet kan integrere billeder, tekst, video, grafer osv.
Padlet er bl.a. i skoletube-pakken, men er også gratis at anvende for både undervisere og elever). Du kan se mere om hvad Padlet er her: https://treat.au.dk/digitale-varktojer/padlet – og en video her: https://ishr.site/qD9H (liste over tutorials på Youtube)

Opgaven kan løses i grupper eller enkeltvis. Der kan undervisningsdifferentieres ved at læreren vurderer, om alle elever skal skrive og hvor langt det skal være – og/eller om det fx kan være indtalt som en lydfil.

 

Forslag til elevaktivitet:
1.    Lad eleverne lede efter billeder de mener repræsenterer den kristne kulturarv. Billeder kan være still-billeder fra filmene, men også billeder fra søgninger. Husk her at kreditere billederne og undersøge om de må bruges i undervisningen. Der er copyright på langt de fleste billeder. Se mere om det her: https://www.kreer.dk/gratis-billeder-uden-copyright/
2.    Bed eleverne sætte nogle ord på de billeder de finder. Ordene og forklaringerne dertil skal de bruge når de skal skrive tekst til billedet. Se mere om hvordan man kan arbejde med billedsprog her: https://dansksiderne.dk/index.php?id=5724
3.    Lad eleverne slå nogle af ordene op på www.sproget.dk. Snak med dem om hvordan et ordbogsopslag er opbygget. Her er fx ordet “byrde” slået op: https://sproget.dk/lookup?SearchableText=byrde. Lad eleverne se efter betydninger og stavemåder.
4.    Lad eleverne skrive en tekst til hvert billede  – om hvordan det billede og den kristne kulturarv hænger sammen og påvirker dem. Eleverne bør komme omkring forskellige forklaringer her, bl.a. om billedet påvirker dem forskelligt afhængigt af situationen eller hvordan det komponeret, farver osv.

Når billeder og beskrivelser er færdige, lægger eleverne dem på klassens interaktive opslagstavle (padlet fx) eller andre online-steder, skolen har adgang til. Det vigtigste er, at alle blogindlæg samles ét sted, hvor eleverne kan tilgå dem alle.

Kommentarer og ytringer på nettet

 

Når alle ordbogsopslag er uploadet, læses de af lærer og elever. Læreren beslutter om der skal være en diskussion af ordbogsopslagene på klassen eller i de teams, eleverne er i.

 

Læreren kan også beslutte om næste øvelse for eleverne er at kommentere på klassekammeraternes ordbogsopslag eller om aktiviteten stopper her.