Opgaver til filmen “Tillid”

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad tillid betyder i dagligdagen og hvordan din egen tillid til andre påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark. 

Der er 2 sæt opgaver til denne film, men filmen og opgaverne kan selvfølgelig bruges bredere og i andre fag også. Det først opgavesæt er lavet til faget samfundsfag og indeholder aktiviteter baseret på kooperativ læring. Det andet opgavesæt er lavet til faget dansk og indeholder aktiviteter, der også sætter fokus på brugen af IT i undervisningen. 

Dokumenter til download

Undervisningsaktivitet

samfundsfag og kooperativ læring

Forslag til faglige mål

Samfundsfag F-C

Niveau F

1. referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde.

Niveau E

1. formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et
samfundsfagligt grundlag begrunde egne synspunkter og være bevidst om
andres holdninger og argumenter.

5. anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på uddannelsesrelevante emner.

Niveau D

1. redegøre for samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt
grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres
holdninger og argumenter.

5. indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og formidle denne information.

Niveau C

1. diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag
og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og
argumenter.

5. indsamle og kritisk vurdere forskellige
informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende
forskellige materialetyper, til at dokumentere enkle, faglige
sammenhænge.

Se mere her 

Samfund og sundhed

Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Målet for denne undervisningsaktivitet er at eleverne kan diskutere og sætte ord på hvad tillid betyder for dem i deres dagligdag og deres liv som borgere i Danmark.  

 I aktiviteten skal eleverne bearbejde de beskrivelser og holdninger der kommer til udtryk i filmen “Tillid” (5. min), samt bruge CL-aktiviteten “dobbeltcirkler” til uddybende begrundelser.

Forslag til undervisningsaktivitet

Inden filmen “Tillid” vises

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om tillid som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

 

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger. Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den.

 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned, hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.
 • Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. 

Eksempler på spørgsmål kunne være:

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor tillid er vigtigt.
 • Tænk på din egen tillid. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

Vis filmen

 

Kooperativ læringsaktivitet “team-interview” – sådan gør I

I denne opgave handler det om at tage stilling og give en begrundelse. Opgaven foregår således:

I denne struktur bliver eleven udfordret til at redegøre for sin tænkning og viden, når de andre teammedlemmer interviewer.

Trin 1

I hvert team rejser et teammedlem sig, og de andre i teamet interviewer ham. Alle i teamet skal stille et spørgsmål efter tur, så der bliver mindst 3 spørgsmål.

Trin 2

Når tiden er udløbet, sætter den interviewede sig igen, og de andre teammedlemmer takker ham for hans svar.

Trin 3

Efter tur rejser sig også de andre teammedlemmer og bliver interviewet.

 

Tips til strukturen

For at gennemføre strukturen skal der bruges en række interviewspørgsmål. Disse kan udarbejdes af læreren (se forslag herunder) eller af eleverne. Lad fx eleverne brainstorme ideer til spørgsmål i fællesskab på klassen inden interviewet starter – skriv dem op.

 

Spørgsmålene stilles ikke for at “høre” hinanden i stoffet – de stilles for at opdage, hvad de andre ved, hvordan de tænker, og hvilke ideer de har.

 

Forslag til interviewspørgsmål

 • Hvornår har du mest tillid til andre?
 • I hvilke situationer har du mindst tillid til andre?
 • Hvad er afgørende for din tillid til andre?
 • Hvorfor tror du Danmark topper listen over lande, hvor man har mest tillid til andre?
 • Er der forskel på at have tillid til og så tro på andre?
 • Hvilke handlinger kræver mest tillid til andre fra din side?
 • Er der nogle du ikke har tillid til – og hvorfor? (kun funktioner, ikke navne)
 • Er der nogle du altid har tillid til – og hvorfor? (kun funktioner, ikke navne)
 • Hvad kan man gøre for at være tillidsskabende?
 • Hvordan vækker man tillid i andre?
 • Hvordan vurderer man, om man kan have tillid til andre?
 • Vurder Danmark i forhold til andre lande ift. tillid.
 • Kan tillid egentlig “betale sig” – er det overhovedet vigtigt?

Evaluering

Når strukturen er færdig og eleverne har fundet tilbage til deres pladser, er det oplagt, at I evaluerer den. Der kan anvendes både formative og summative evalueringsformer, det afhænger af hvordan aktiviteten indgår i den undervisning, læreren har planlagt.

Se eksempler på EMU her: https://emu.dk/eud/ledelse/evaluering-og-feedback

Undervisningsaktivitet

dansk

Forslag til faglige mål

Kommunikation

Niveau F

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau E

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling

Niveau D

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Niveau C

Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling.

Se mere her

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

I denne undervisningsaktivitet sættes der fokus på, hvad tillid betyder i dagligdagen, og hvordan forskellige former for tillid påvirker din egen hverdag og den måde, du lever på i Danmark.

Forslag til undervisningsaktivitet

Underviseren sætter en før-læsnings-aktivitet af den film om tillid, som eleverne skal se i gang. Underviseren fortæller eleverne, at vi bedre kan huske det, vi læser og ser, hvis hjernen arbejder aktivt med filmen / teksten og filmens / tekstens emne både før, under og efter de har set den.

Det væsentlige er at aktivere forhåndsforståelse for emnet, så hjernen bliver klar til at modtage nye oplysninger.

 

Eleverne skal kunne fokusere på de informationer i filmen, som opfylder formålet med at se den. 

Dette kan gøres på mange måder, herunder er skitseret nogle muligheder:

 • Lad eleverne skrive ned hvad de allerede ved om emnet, kender til det eller har erfaring med.
 • Lad eleverne interviewe hinanden om emnet.
 • Lad eleverne pege på og forklar 3-5 vigtige ord fra filmen.

Underviseren stiller spørgsmål til de enkelte teams eller på klassen – og lader eleverne diskutere, fx i grupper. Eksempler på spørgsmål kunne være: 

 • Hvad forbinder I med titlen?
 • Lav en brainstorm over, hvorfor tillid er vigtigt.
 • Tænk på din egen tillid. Er der forskel mellem den, dine forældres, dine bedsteforældres?

Lav en nyhed til de sociale medier

Opgaven er oplagt til gruppearbejde. Der skal bruges en mobil og en bærbar til redigering.

Baggrundsviden for eleverne

 

Oplægget til opgaven er filmen om tillid. Mere om emnet “tillid” kan findes her: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/tillid . PWC laver hvert år en måling af danskernes tillid – se data fra undersøgelsen her: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2019/09/tillidsbarometeret.html# 

 

I aktiviteten skal eleverne udarbejde en kort (45-60) sekunders film beregnet til sociale medier. Hvordan det gøres har www.småp.dk en rigtig god fremgangsmåde til – den kan findes her: https://småp.dk/film-radio/del-din-mening-med-film-paa-sociale-medier (det er filmen om tillid, der bruges, ikke “generatoren” i guiden.)

Videoen skal beskrive den problematik fra filmen, der arbejdes med. 

Udgangspunktet for den korte film er et interview – eller flere. Eleverne skal tage udgangspunkt i en af problematikkerne fra filmen. Det kan være godt at lave et storyboard først. SmåP.dk har et klar til brug her: https://småp.dk/media/55019/Storyboard.pdf 

 

Mere om at arbejde med film og skabeloner til det

DR /Skole har en fin guide her, hvor du får en masse tips og tricks, samt skabeloner til at arbejde med film. Se siden her: https://www.dr.dk/skole/dansk/tema/lav-din-egen-film 

Skabelonerne er gode som forberedelser til interviewet og kan frit redigeres, så de passer til klassens niveau og den tid, I vil bruge på det. projektet. Ellers kan filmlinjen.dk anbefales. (http://www.filmlinjen.dk/Public/HowTo.aspx). Her får du en fin guide til filmproduktion.

Til at redigere kan man fx bruge www.loopster.com eller www.magisto.com  (gratis) eller skoletube.dk (MovieCut), hvis din skole har adgang. Mange har også fine videoredigeringsprogrammer liggende på deres bærbare.

Videoen kan fx vises på klassen og uploades på en lukket kanal. Husk at få tilladelse først fra dem, der interviewes.